Archives

Море | Sea. Hè Xuán & Shī Qīngxuán [Heaven Official’s Blessing / 天官赐福]

Видео по мотивам  BL-новеллы  Мосян Тунсю «Благословение небожителей / Heaven Official’s Blessing / 天官赐福 / Tiān Guān Cì Fú»

Каст / Cast:

Хэ Сюань 贺玄  Hè Xuán – Сяо Чжань / Xiao Zhan / 肖战

Ши Цинсюань 师青玄 Shī Qīngxuán – Ло Юньси | Luo Yunxi | 罗云熙, 

Ши Уду 师无渡  Shī Wúdù – Лай И | Lai Yi | 赖艺

spacer